Transitioning to Secondary School – FNAN X Climb In Event (Dec. 5, 2020)

ፍናን ምስ Climb In ብምትሕብባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ፡ ኣብ 9-11 ናይ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ደቅና ናብ Secondary School ክሰጋገሩ እንከለዉ ዘድልዮም ብቕዓት ዘድልዮም ደገፍ ከጥርይዎ ዘለዎም ሰልፈ-ተኣማንነትን ኣስተምህሮ ክትህበና ጓልና ሃና ብተበጉሶኣ ዘዳለወቶ ኣብ ተምክሮኣን ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ዘካየድቶ መጽናዕትን ዝተመርኮሰ ኣስተምህሮ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ፡ ወለዲን ደቕኹምን ሃየ ደኣ ተጠቐምሉ። ንደቅና ሃና እንዳመሃረቶም […]